8-ми септември бр.7

Кавадарци – Македонија

Контакт

(+389)(0)43 411 725

Информации

info@gradbapromet.com

ГРАДБА ПРОМЕТ

30 години

ИНФОРМАЦИИ

Располагаме со сопствена бетонска база, асфалтна база, сепарација на песок и каменолом, а се занимаваме и со производство на бетонска галантерија.

Години со Вас

Интересни факти

Во текот на овие 30 години работни активности, ГРАДБА ПРОМЕТ израсна во модерна градежна компанија со комплетна градежна оператива, со околу 220 спецјализирани вработени, меѓу кои има и градежни инженери, архитекти и економисти

Завршени проекти
Изградени објекти
Тековни проекти
Години искуство

ПРОЕКТИ

ВИСОКОГРАДБА

ВИСОКОГРАДБА

НИСКОГРАДБА

НИСКОГРАДБА

ХИДРОГРАДБА

ХИДРОГРАДБА